prag2.jpg

Projekt CROMUSCODEX70 predstavljen na 45. „Medieval and Renaissance Music conference“ u Pragu 4.-8. srpnja 2017.

U organizaciji Instituta za muzikologiju Karlova sveučilišta u Pragu, te Udruženja za srednjoeuropske kulturne studije, u partnerstvu s Nacionalnom galerijom u Pragu i uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Češke u Pragu, održana je, od 4. do 8. srpnja 2017., u prostorijama Samostana sv. Agneze, 45. konferencija srednjovjekovne i renesansne glazbe – poznata pod akronimom MedRen. Na ovom do sada najvećem kongresu aktivno je sudjelovalo preko tri stotine i sedamdeset muzikologa iz cijelog svijeta specijaliziranih za glazbu, ikonografiju i glazbenu teoriju srednjega vijeka i renesanse. Voditeljici projekta Cromuscodex70 pripala je čast predsjedanja sesijom posvećenoj aktualnoj temi istraživanja teme „Medieval Sacred Song“.

U okviru tematske sesije „Srednjoeuropski koral i izvori“  voditeljica CROMUSCODEX70 projekta Hana Breko Kustura, predstavila je referat naslovljen „Project CROMUSCODEX70“ and Research of the Croatian sources of cantus fractus“. Sudionicima konferencije tako je po prvi puta u multimedijalnoj prezentaciji predstavljen istraživački tim HRZZ projekta Cromuscodex70, prve projekte aktivnosti, te glavne smjernice rada i istraživanja koje ovaj četverogodišnji projekt predviđa. Posebna je pažnja bila posvećena, u okviru projekta, započetom istraživanju izvora za cantus fractus iz Dalmacije u usporedbi s aktualnim stanjem istraživanja izvora u Italiji i Bosni. Tim je izlaganjem premijerno predstavljena nepoznata glazba franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Njezin je povijesno-repertoarni kontekst osvijetljen u odnosu na pripadnost nekada zajedničkoj franjevačkoj provinciji Bosne Srebrene.

Nakon izlaganja uslijedila je produktivna diskusija koja je rezultirala definicijom novih smjernica i paralela koje u radu na hrvatskim izvorima treba slijediti, poglavito u kontekstu izvora i srodnosti s repertoarom srednjoeuropskog glazbenog kruga.

Više informacija:

http://www.acecs.cz/medren2017/index.php 

https://docs.google.com/document/d/1W77UFa9qpkM-yGrXNXzQVqCkh3uc1LJWrEtPKY8tdGE/export?format=pdf

http://www.medrenconference.org/

Project "Croatian musical and liturgical chant codices”- Interdisciplinary research“